Wednesday, August 17, 2005

random thoughts of the week...

haha...i decide to write entries with expilicit content in canto...so ya, unless u know canto, or can decipher pin yin canto(which can be quite difficult, cuz there's this canto blog out there written with alphabets that is highly difficult to decipher).

sor yi, ngo gui dak yong eng man sayr gong dong wa hor yi ngan goi ngo yiu yong eng man gong dek wa. *looks like a bunch of nonsensical words, lol* or in canto, it is *hoe chee yat goei lun lun sayr dek eng man wa*. lol...this is getting fun. hoe hoe wan ah! dan hai, oi yong eng man goi sayr gong dong wa fei cheung nam. haha. kei sat, ngo dek gong dong wa mn hai gong dou gam hou, sor yi, ngo bek sou dor dor gong gong dong wa. hai...sek gong dor yat gor wa hai hou gae. hok dak man hai ngo har gor mork biu. haha...ngo tai fan hui, gam dak hou xiu. gang ngo fan lei dok wo mn liu gai. haha. yi gor lai bai ngo zan ge hou fan. yau hoe dor ye si ngo gui dak hour fan. hai, moi hai yi dou sayr, mn hou yi si. hou pa yao yan sek dok ngo yi gor chee seen ji. dan hai, ngo fei cheung sheung sam ngo mou zou di coi kui hang dong, but yean, ngo yi ga mn mui gam fan, gam tau tong lor. yit ga zheng zoi yong ngo lou mou dek laptop da ji, zoi korn gong gui ap liu gai dek gam dan. peng si ngo mn hai hou zong yi tai gong hei, dan hai, zui geng deen si bok dek hei gei mn chor gea.

dou yi ga, ngo zong mei gui deng dai hok oi dok mat ye. yau cheen zau hoe lor...ngo hai yau cheen yan zau hoe lor. hoe sheung sek ou mun si gea dan tart, zui hoe sek gea hai magdelene dan tart, mn ji hai xing ar por zong yau yi gor deen mou.

hai...gei tau tong, gei sheung leem sek ou mun dan tart...

5 Comments:

Blogger DGlux said...

aiya. i cant read.
just can catch a few phrases like u got headaches, you very troubled bla bla bla...

now i oso tou tong!

8:39 PM, August 21, 2005  
Anonymous natalie said...

ngo meng bak nei gong gan maat ye, dan hai tai dou ngan fa~~

Haha =D

Try using http://homepage.mac.com/yung/cantonim/codetable.html or http://cpct92.cityu.edu.hk/lshk/Jyutping/syl.html ... hope it helps

:)

2:16 PM, August 22, 2005  
Blogger fabz said...

natalie: haha...ngo ye sek tai lei gae comments. dor zhae for the links!

1:33 AM, August 23, 2005  
Anonymous Anonymous said...

best regards, nice info auto license plate frames http://www.bestloseprogramweight.info/Bontril1.html Results for bontril pdm Valtrex gifts Online nexium order online best buy bontril online information kit mcse training xxasdf http://www.toyota-corolla-sr20det.info/Tadalafil.html Ring tones ringtones Bontril sr or pdm estate management skills training Tang-da sport taiwan Phentermine online cheap Bingo card to print Buy cheap phendimetrazine online Lexus prototype ge appliances country planet Is the medicine ultram 50mg a narcotic

3:31 AM, February 07, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Very nice site! jeep cjs for sale Billabong pants 2005 lexus pebble beach Laptop s series sony vaio ionamin and merida both commonly used as Weight loss medication Weight gain due to anti depressants ativan drip Cucumber skin care Diamond multimedia systems inc modem drivers Online prescriptions butalbital express shipping

4:17 AM, March 06, 2007  

Post a Comment

<< Home